Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

03. Τυμπανομετρία - Ακουστικά αντανακλαστικά (Μέρος Β')

Μελετάται η λειτουργική κατάσταση του μέσου ωτός.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τυμπανόγραμμα.