Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

09. Αίτια βαρηκοΐας (Μέρος Β')

Παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια εμφάνισης της βαρηκοΐας και η διάκρισή τους σε προγεννετικά, περιγεννετικά και επίκτητα.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγγενείς λοιμώξεις, Υποξία, Ίκτερος, Προωρότητα, Φλεγμονές, Ωτοτοξικά φάρμακα.