Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

11. Συχνές ακοολογικές παθήσεις (Μέρος Β')

Παρουσιάζονται οι κυριότερες ακοολογικές παθήσεις που σχετίζονται με τη λογοπαθολογία.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωτίτιδα, Ακουστικό τραύμα, Πρεσβυακουσία, Ωτοσκλήρυνση, Νόσος του Meniere.