13. Ομιλητής: X. Παπαδήμας (Άρτα)

 

 

 

Μοντελοποίηση και ανάλυση μικροκλιματικών συνθηκών και σχετικές εφαρμογές στο πλαίσιο της ψηφιακής πλατφόρμας (Δενδρολόγιο) του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 116)

 

Λέξεις κλειδιά: Μικροκλιματικό μοντέλο πρόγνωσης, μικροκλιματικές παράμετροι, βιοκλιματικές παράμετροι, URBAN forestry, ENVI-met, WRF, αστικά κέντρα.