Θεματική Ενότητα 3: Οι θεμελιώσεις των γεωργικών κατασκευών

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Το έδαφος θεμελίωσης - Κατάταξη των εδαφών - Ιδιότητες των εδαφών - Επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελιώσεων - Επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους - Συστήματα και μορφές θεμελιώσεων - Άμεση θεμελίωση - Εκσκαφή θεμελίων- Υλικά και μέθοδοι για την κατασκευή των θεμελίων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  μορφές θεμελιώσεων, Άμεση θεμελίωση,Κατάταξη των εδαφών.