Θεματική Ενότητα 4: Οι λίθινες κατασκευές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Λιθορριπές - Ξηρολιθοδομές - Κονιάματα τοιχοποιίας - Αργολιθοδομές - Λιθοδομές με λαξευτές πέτρες - Λιθοδομές με πέτρες μισολαξευμένες.

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Ξηρολιθοδομές, Αργολιθοδομές.