Θεματική Ενότητα 5: Οι κατασκευές από τεχνητούς λίθους

 

 

 

Οι ωμοπλινθοδομές - Οι οπτοπλινθοδομές  - Κατασκευές από τσιμεντόλιθους και κισσηρόπλινθους - Χάραξη και μόρφωση τοίχων υπό τεχνητούς λίθους - Επισκευές  βλαβών στις  τοιχοποιίες - Αιτίες που προκαλούν βλάβες στις τοιχοποιίες - Μορφολογία ρηγματώσεως των τοίχων - Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: οπτοπλινθοδομές, Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων.