Θεματική Ενότητα 11: Τα υλικά του σκελετού των θερμοκηπίων

Το ξύλο - Ο χάλυβας - Το αλουμίνιο.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ξύλο, χάλυβας, αλουμίνιο.