Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 11: Η ασταθής στράγγιση των εδαφών

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την ασταθή στράγγιση των εδαφών.

 

Λέξεις κλειδιά: Απλουστευμένη μέθοδος των Glover - Dumm - Van Beers, μέθοδος της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.