Θεματική Ενότητα 2: Μονάδες Μέτρησης ΙΙ

Ασκήσεις για την εξοικείωση με τις μονάδες μέτρησης.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μονάδες μέτρησης