Θεματική Ενότητα 12: Ασκήσεις υπολογισμού των φορτίσεων και διαστασιολόγησης της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων

Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαστασιολόγιση επικάλυψης, υαλοφράκτες θερμοκηπίων.