05. Εκτίμηση ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας

Η Ενότητα 05 περιλαμβάνει:
    1. Την αποτελεσματικότητα άρδευσης.
    2. Την ομοιομορφία άρδευσης και 
    3. Τους τρόπους εκτίμησης
 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αποτελεσματικότητα αρδευτικού συστήματος, Ομοιομορφία εφαρμογής.

 Διαφάνειες 5ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 5ης Διάλεξης