06. Στοιχεία υδραυλικής

Η Ενότητα 06 περιλαμβάνει:
    1. Βασικές αρχές υδραυλικής (υδροστατική και υδροδυναμική).
    2. Εφαρμογή υδραυλικής στο σχεδιασμό αρδευτικών συστημάτων και
    3. Παραδείγματα εφαρμογής.
 

Λέξεις-κλειδιά: Υδροστατική, Υδροδυναμική, Απώλειες πίεσης.

 Διαφάνειες 6ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 6ης Διάλεξης