Ταξινόμηση και ονοματολογία

Στην παρούσα διάλεξη αναλύεται η διαδικασία ταξινόμησης και ονοματολογίας των καλλωπιστικών φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Ταξινόμηση φυτών, ονοματολογία.