Παραγωγή καλλωπιστικών φυτών - Μέρος Γ’

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μηχανήματα εξαγωγής των προς μεταφύτευση καλλωπιστικών φυτών καθώς και οι διαδικασίες μεταφύτευσης φυτών με μπάλα. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία φύτευσης γυμνόριζων και εμβολιασμένων φυτών.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταφύτευση φυτών, φύτευση γυμνόριζων και εμβολιασμένων φυτών.