Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 03. Αναπαραγωγική διαχείριση χοιρομητέρων και συΐδων

 

 

Χοιρομητέρα η βάση της αναπαραγωγής. Ενήβωση, τεχνικές επιλογής νεαρών χοιρομητέρων. Διατροφή. Συστήματα εγκατάστασης. Περιβάλλον και αναπαραγωγή. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναπαραγωγής. Φυλές και υβρίδια.

 

Λέξεις - κλειδιά: Ενήβωση, Επιλογή ζώων αντικατάστασης, Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, Διατροφή, Ευζωία, Εμβολιασμοί και επεμβάσεις.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 3ου Εργαστηρίου