Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 04. Διαχείριση κάπρων

Αναπαραγωγικές – Κρεοπαραγωγικές φυλές και υβρίδια. Διαχείριση. Διατροφή. Εκτίμηση γενετήσιας ορμής. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Φυλές, Διατροφή, Περιβάλλον και διαχείριση.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 4ου Εργαστηρίου