Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 10. Διαχείριση προπάχυνσης - πάχυνσης 

 

 

Παραγωγικό σύστημα εκτροφής αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Κυριότεροι στόχοι εκτροφής. Ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης υγείας. Διατροφικές απαιτήσεις αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Ζωοτεχνική διαχείριση και ρυθμίσεις. Σταβλισμός αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου. Παράγοντες που επηρεάζουν τον Δ.Μ.Τ. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης. Στόχοι θνησιμότητας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Στόχοι εκτροφής, Θνησιμότητα, Διαχείριση υγείας, Διαχείριση διατροφής, Διαχείριση μικροκλίματος, Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής (Δ.Μ.Τ.), Μέση Ημερήσια Αύξηση Βάρους, Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 10ου Εργαστηρίου