06. Άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσαριθμησία

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται κάποιες άλλες μαθησιακές δυσκολίες εκτός της δυσλεξίας, όπως η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαναγνωσία και η δυσαριθμησία. Παρατίθεντσι τα είδη και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, πιθανοί παράγοντες κινδύνου και 2 μελέτες περίπτωσης.

Λέξεις-κλειδιά: δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ