Ανθεκτικότητα εχθρών ως προς τους εχθρούς τους

Περιγραφή των τρόπων αντοχής των φυτών απέναντι τους εχθρούς τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιξένωση, αντιβίωση, ανοσία, αντοχή, ευαισθησία.