Μέθοδοι μέτρησης & εκτίμησης της ασθένειας, ηλιοαπολύμανση, Ολοκληρωμένη καταπολέμηση ιών & ιοειδών

Περιγραφή των κυριοτέρων μεθόδων μέτρησης και εκτίμησης των παθογόνων, αλλά και των
προκαλούμενων από αυτά ασθενειών. Διάκριση των μηχανισμών δράσης της μεθόδου της ηλιοαπολύμανσης. Μέτρα και μέσα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των ιών και ιοειδών των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: βλαστικά στάδια, επιδημιολογία, κλίμακα, ηλιοθέρμανση, elisa.