Ολοκληρωμένη καταπολέμηση νηματωδών & ζιζανίων

Χημική, βιολογική και φυσιολογική καταπολέμηση νηματωδών, καθώς επίσης ολοκληρωμένη καταπολέμηση ζιζανίων.

 

Λέξεις-κλειδιά: φυτά-παγίδες, νηματοβόροι οργανισμοί, βιο-ζιζανιοκτόνο, αλληλοπάθεια.