Σχεδιασμός προγραμμάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας στον αγρό.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, αγροοικοσύστημα, οικονομική ζημιά.