Πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης (Agro 2.1 & 2.2) και κανονισμοί βιολογικής γεωργίας

Παρατίθενται τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών των φυτών και οι κανονισμοί που διέπουν τη βιολογική γεωργία.

 

Λέξεις-κλειδιά: Agro, πρωτόκολλο, ΚΥΑ, ποιότητα, σύστημα καλλιέργεια.