Θεματική Ενότητα 6: Οι κατασκευές από σκυρόδεμα

 

 

 

Υλικά σκυροδεμάτων (τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα) - Προσμίγματα σκυροδεμάτων - Οι  χάλυβες  του οπλισμένου σκυροδέματος - Παρασκευή και κατεργασία του σκυροδέματος - Οι αναλογίες  των υλικών - Κατηγορίες και ποιότητες σκυροδέματος - Βαριά και ελαφριά σκυροδέματα - Επίδραση των καιρικών συνθηκών στο σκυρόδεμα - Συντήρηση και προστασία του σκυροδέματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: σκυροδέματα, τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα.