Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 4: Η κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά: Ελεύθερη εκροή, υδραυλική  αγωγιμότητα.