Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 6: Η κίνηση του νερού στο έδαφος IV

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κλειστός υπό πίεση υδροφορέας, διαπερατόμετρο.