Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 7: Μετρήσεις της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Maasland και Haskew, τύπος του Ernst.