Θεματική Ενότητα 3: Χαράξεις σημείων και γραμμών στο έδαφος

Χαράξεις στο έδαφος (Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία δύο σημείων, Εφαρμογές).

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία.