Θεματική Ενότητα 4: Μετρήσεις γωνιών και μηκών στο έδαφος Ι

Μετρήσεις (Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων  γωνιών, ασκήσεις εφαρμογής).

 

 

Λεξεις κλειδιά: οριζόντιες γωνές, κατακόρυφες γωνίες.