01. Εισαγωγή στις αρδεύσεις – στραγγίσεις. Υδρολογικός κύκλος, Έδαφος.
 
 

 

 
       Η Ενότητα 01 περιλαμβάνει:
    1. Παρουσίαση μαθήματος, στόχων, τρόπου εξέτασης κλπ.
    2. Παρουσίαση προτεινόμενων βιβλίων, πηγών πληροφοριών, βιβλιοθήκης ΤΕΙ (βιβλία, περιοδικά αρδεύσεων), eclass μαθήματος.
    3. Κλίμα / καιρός, Υδρολογικός κύκλος, έδαφος.
    4. Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου.
    5. Εισαγωγή στην κατάρτιση μελετών συστημάτων άρδευσης.
 
Λέξεις-κλειδιά: Υδρολογικός κύκλος, Έδαφος, Εδαφική Υγρασία, Κλίμα, Καιρός.
 
 Διαφάνειες 1ης Διάλεξης
 Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 1ης Διάλεξης