02. Υπολογισμός αναγκών των φυτών σε νερό

       Η Ενότητα 02 περιλαμβάνει:
    1. Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό.
    2. Εξοικείωση με τη χρήση των μεθόδων.
 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εξατμισοδιαπνοή, Penman-Monteith, Υδατικό ισοζύγιο, Φυτικός συντελεστής.
 
 Διαφάνειες 2ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 2ης Διάλεξης