12. Σχεδιασμός και κοστολόγηση αρδευτικών έργων

Η Ενότητα 12 περιλαμβάνει:
    1. Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου και
    2. Νομοθεσία σχετικά με το σχεδιασμό έργων πράσινου.

 
Λέξεις-κλειδιά: Οδηγία πλαίσιο 60/2000 για το νερό, Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Πράσινου, ΕΛΟΤ.

 Διαφάνειες 12ης Διάλεξης
 Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 12ης Διάλεξης