Καλλωπιστικοί θάμνοι σε αστικά τοπία - Μέρος Α’

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικοί θάμνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αστικά τοπία. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Αστικό τοπίο, χρήσεις θάμνων, εχθροί, ασθένειες.