Καλλωπιστικά δένδρα σε αστικά τοπία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικά δένδρα οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αστικά τοπία. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Καλλωπιστικά δέντρα, εχθροί, ασθένειες.