Χαμηλοί θάμνοι και άλλα καλλωπιστικά ειδή θερμότερων περιοχών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε θερμές περιοχές. Επίσης παρουσιάζονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε φυτού καθώς και η χρήση του.

Λέξεις κλειδιά: Θερμές περιοχές, απαιτήσεις φυτών, χρήση.