Παραγωγή καλλωπιστικών φυτών - Μέρος Β’

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές μεταφοράς των προς μεταφύτευση καλλωπιστικών φυτών καθώς και οι διαδικασίες μεταφύτευσης και υποστύλωσης τους.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές μεταφόρτωσης, μεταφύτευση φυτών, υποστήλωση.