Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 05 - Πρακτική Εφαρμογή του ΔΛΠ 17

Σκοπός της ενότητας είναι να δούμε πότε έγινε η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ποιος ο σκοπός τους. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή του ΔΛΠ 17 στις οικονομικές καταστάσεις εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.

 

Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, εισηγμένη εταιρεία, Χρηματιστήριο Αθηνών.