05. Μέτρα Διασποράς

Παρουσίαση και μελέτη των βασικών μέτρων διασποράς.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρα διασποράς, Διακύμανση, Τυπική απόκλιση, Σχετική διασπορά, Τεταρτημόρια, Ενδοτεταρτημοριακό εύρος, Θηκόγραμμα.