Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική, Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας (Δυωνυμική κατανομή, Κατανομή Poisson, Κανονική κατανομή, Κατανομή t-student), Δειγματοληπτικές κατανομές, Μέτρα διασποράς, Εκτιμητική, Στατιστική Συμπερασματολογία, Έλεγχοι Υποθέσεων, Απλή γραμμική παλινδρόμηση.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις για την σχεδίαση και την πραγματοποίηση ενός πειράματος, καθώς και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν ως αποτελέσματα από την πραγματοποίηση του πειράματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν κλασσικές στατιστικές μεθόδους για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
  • Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης και να εξάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα.

Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από την επιστημονική κοινότητα.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεράσιμος Μελετίου, Καθηγητής

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις μαθηματικών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • Ζαχαροπούλου, Χ. (2009) Στατιστική Μέθοδοι - εφαρμογές (τόμος 1 και 2), Διαθέτης (Εκδότης): "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία
  • Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χρ., Μπαγιάτης, Ν. και Χατζηπαντελής, Θ. (1999) Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων: SPSS 7.5, Excel 97, S-Plus 3.3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
  • M.R. Spiegel: Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), ελληνική μετάφραση Αθήνα, ΕΣΠΙ 1977

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Περισσότερα

Γεράσιμος Μελετίου, Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός

http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG118/