09. Τυχαίες Μεταβλητές

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής πιθανοτήτων διακριτής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Μελέτη μέτρων θέσης και διασποράς τυχαίων μεταβλητών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή πιθανοτήτων, Συνεχής τυχαία μεταβλητή, Διακριτή τυχαία μεταβλητή, Μέτρα θέσης και διασποράς, Μέση τιμή, Διακύμανση, Τυπική απόκλιση.