10. Δυωνυμική Κατανομή

Παρουσίαση και μελέτη της διωνυμικής κατανομής.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Διωνυμική κατανομή.