03. Περιγραφική Στατιστική ΙI

Επεξεργασία κατανομών συχνοτήτων για μετρικά δεδομένα. Κατασκευή φυλλογραφήματος.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατανομές συχνοτήτων, Μετρικά δεδομένα, Φυλλογράφημα