Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών -2.

Κατανόηση της μεθοδολογίας και του τρόπου αξιολόγησης των γλωσσικών διαταραχών. Αναφορά στην ανταποκρισιμότητα σε θεραπευτικές τεχνικές και στην σχετιζόμενη με αυτήν ορολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση, διάγνωση, πρόκληση επιθυμητής συμπεριφοράς.